LOADING

جذب توریست سلامت با سرمایه گذاری از طریق حضور در نمایشگاه لاویا

کشور ایران دارای نقاط قوت زیادی از جمله پزشکان حاذق، تکنولوژی بروز و مناطق درمانی طبیعی برای جذب گردشگران سلامت است، لذا باید توجه جدی و بنیادی تری به گردشگری سلامت و توریسم درمانی صورت گیرد و از طریق سرمایه گذاری بیشتر و موثرتر و دنبال نمودن برنامه های بلند مدت و جامع در این زمینه راه توسعه جهانگردی و گردشگری را هموار نمود تا بتوان به سهمی قابل توجه در این زمینه دست یافت. و این مهم جز با حضور پررنگ و موثر متولیان این حوزه در عرصه های بین المللی و معرفی نمودن و در معرض نمایش گذاشتن توانمندی ها در این زمینه تحقق نمی یابد.

این خبر را به اشتراک بگذارید:
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email